Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van ARS T&TT, www.scanmijniet.nl (Scan-mij-niet website voor automobilisten).

Het gebruik van de Scan-mij-niet website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in. Op de Scan-mij-niet website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De informatie op deze website wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de Scan-mij-niet website.

ARS T&TT is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Scan-mij-niet website.

In geen geval is ARS T&TT aansprakelijk voor enige schade als gevolg van informatie die op de Scan-mij-niet website beschikbaar is.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de Scan-mij-niet website zijn eigendom van ARS T&TT en/of haar licentiegevers. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan de Scan-mij-niet website, of anderszins aan de eigenaars van de Scan-mij-niet website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Alhoewel ARS T&TT al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de Scan-mij-niet website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. Bezoekers wordt  geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat zij informatie van de Scan-mij-niet website ophalen.

Bezoekers gaan ermee akkoord de normale werking van de Scan-mij-niet website niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Scan-mij-niet website bevat, noch de toegang tot de Scan-mij-niet website voor andere gebruikers te beletten of te beperken.

ARS T&TT behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden.